/Files/images/Безымянный.jpg

1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУЛА

СПРЯМОВАНА РОБОТА ШКОЛИ В 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність школи у 2017-2018 навчальному році: здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів:

- ст. 53 Конституції України;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про загальну середню освіту»;

- Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття);

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Концепції національно-патріотичного виховання;

- Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

- Положення про раду школи;

- Положення про педагогічну раду;

- Положення про батьківський комітет;

- Положення про батьківські збори;

- Положення про методичну службу школи;

- Положення про раду профілактики;

- Положення про учнівське самоврядування;

- Положення про навчальний кабінет;

- Статуту школи та інших чинних законодавчих та нормативних документів.

ШКІЛЬНА МЕРЕЖА

На початок навчального року в школі навчалося 494 учні, було укомплектовано 21 клас, із них 1-4-х - 8 класів, 5-9-х – 10 класів, 10-11-х -3 класи. Середня наповнюваність учнів у класах складала 24,5 чоловік. Цей показник останні 3 роки змінюється у сторону зростання.

Протягом року до школи прибуло 2 учні, 6 учнів вибули зі школи.

Мова навчання – українська.

3. РОБОТА ШКОЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Діяльність навчального закладу була спрямована на:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

На виконання ст. 53 Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2005 р. «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні» в школі ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку від 5 років до 18 років.

Адміністрація школи тримала під контролем облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

5. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Протягом навчального року педколектив працював над підвищенням навчально-виховного процесу, використовував у практиці досягнення педагогічної науки, психології передового досвіду вчителів. Для вирішення цих проблем працював над охопленням змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових педагогічних технологій й методик.

Всю свою роботу плануємо згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх школах, Конституції України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», а також керуємось Програмами та іншими нормативними документами, що стосуються виховання дітей.

Впродовж навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією такої виховної проблеми: взаємодія педагогів та батьків у вихованні особистісних рис громадянина України.

У школі діє методоб’єднання класних керівників, працює учнівський шкільний парламент.

Проведено вибори голови учкому і членів шкільного парламенту на навчальний рік. По класах також обрані органи учнівського самоврядування. Сформовано склад ради профілактики правопорушень, на засідання якої запрошувалися представники КМУСН, відділу у справах неповнолітніх Косівської РДА. Організовано проводиться робота гуртків та секцій, узгоджені плани їх роботи. У разі необхідності збирається загальношкільна лінійка, на якій розглядаються важливі питання.

Провідна мета військово-патріотичного виховання підростаючого покоління, полягає в підготовці самовідданих, свідомих захисників Батьківщини. Головне у військо-патріотичному вихованні – це відродження духовності та моралі, що базується на системі загальнолюдських цінностей і вбирає в себе національні, культурні, професійні та інші інтереси широких верств населення.

У школі проводились різноманітні форми виховної діяльності присвячені:

- Акції «Увага, діти на дорозі»;

- Відкриттю музею-криївки УПА;

- Голодомору 1932-1933рр. в Україні;

- Дню українського козацтва;

- Тижню правової освіти;

- Дню пам`яті та примирення;

- Всесвітньому Дню захисту прав дітей;

- Дню боротьби зі СНІДом;

- Міжнародному Дню інвалідів;

- Дню Соборності України;

- Річниці аварії на ЧАЕС;

- Дню Матері;

- Міжнародному Дню захисту дітей;

- Дню Конституції;

- Дню села…

У школі діє система правової освіти і виховання учнів, яка включає в себе просвітницьку роботу на уроках та в позаурочний час. До неї залучаються вчителі, батьки, працівники правоохоронних органів, служба у справах неповнолітніх, відділ сім’ї та молоді райдержадміністрації.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями школи були проведені різнопланові шкільні форми виховної діяльності:

- конкурс квіткових композицій;

- виставка композицій з природного матеріалу «Щедрість рідної землі»;

- конкурс читців;

- конкурс малюнку на асфальті ;

- фото вернісаж «Контрасти рідного села»;

- акція «Турбота про птахів»(виготовлення шпаківень та годівничок);

- конкурси-виставки малюнків «Осінь золота», «Я маю право…», «Зима-красуня», «Весна килим розстеляє», «Охорона здоров’я», «Ні! Шкідливим звичкам!», «Я – громадянин України», «Природа очима дітей»;

- конкурс композицій «Замість ялинки – зимовий букет»;

- спортивні змагання…

Одним з важливим моментів громадянської освіти є моральне виховання. Такі якості як доброта, чуйність, совість, увага, милосердя визначають культуру поведінки особистості. Формування цих гуманістичних рис вирішує створений шкільний волонтерський загін. Силами волонтерів у школі проведені різноманітні форми виховної діяльності, присвячені Міжнародному дню людини похилого віку, Дню інвалідів, Дню боротьби зі СНІДом. Останнім часом загострилася проблема підліткової злочинності, наркоманії. Тому, одним із напрямків виховної роботи є превентивне виховання, яке передбачає реалізацію форм виховної діяльності, спрямованих на попередження злочинів, злочинності, пропусків учнями уроків.

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, профілактика дитячої бездоглядності, наркоманії, алкоголізму.

У школі розроблені заходи щодо превентивного виховання, ведеться контроль за відвідуванням учнями школи.

З метою змістовного дозвілля школярів класоводи та класні керівники організовують краєзнавчі екскурсії.

Виховною метою на 2017-2018н.р. є: формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Для досягнення цієї мети педколектив школи повинен вирішити такі завдання:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- підвищення соціального статусу, зміцнення й розвиток виховних функцій;

- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з школою;

- розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;

- оптимізація змісту і форм виховного процесу;

- збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;

- попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

- формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

6. АНАЛІЗ РОБОТИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, СТВОРЕННЮ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ НВП.

Головна мета розвитку освіти – це створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України. Але, поряд з цим, не менш важливим є виховання фізично та психічно здорової особистості. Метою є вдосконалення та зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного вирішення педагогічних медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, створення умов для реалізації психічного, фізичного, інтелектуального та професійного розвитку школярів, сприяння формуванню здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина й патріота, здатного творити себе і своє життя.

Одним із пріоритетних напрямків роботи школи є створення умов для збереження психічного і фізичного здоров’я учнів і педагогів, посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей і підлітків, залучення їх до занять спортом, організація якісного оздоровлення та харчування.

Педагогічний колектив школи постійно тримає на контролі питання охорони життя і здоров’я дітей, впроваджуючи здоров’язберігаючі, здоров’яформувальні та здоров’язміцнювальні технології, та вироблення основних напрямків фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, та системи фізичного виховання.

Учитель-предметник та класний керівник:

- забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів;

- несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

-забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці,безпеки життєдіяльності;

- організовує вивчення учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- проводить інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять;

- організовує вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки, поведінки на водоймах,у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ занять з цивільної оборони;

- веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів (проводить бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів)

- здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;

- проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;

- проводить профілактичну роботу серед учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

- бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту. Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу, під час навчання і відпочинку.

Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашої школи. Згідно „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти” проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці учнів та педагогічного колективу. Питання охорони праці в школі вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану й умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою.

Для організації контролю за виконанням трудової дисципліни ведуться журнали інструкцій з техніки безпеки, поточного адміністративного контролю. Видаються накази пов’язані з питаннями охорони праці та безпекою життєдіяльності.

Головна мета безпеки життєдіяльності — збереження життя і створення умов для існування людини.

Підготовка учнів до безпечного життя неможлива без засвоєння знань зі шкільних предметів (значною мірою природничих) та їх практичного застосування. Викладання основ безпечної життєдіяльності в комплексі з вивченням програм із фізики, хімії, біології, географії тощо дозволяє дітям отримати необхідні знання, які допоможуть ідентифікувати небезпеку, проаналізувати її рівень, приймати рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або зменшити її шкідливий вплив, керуючись розумінням явищ, що лежать в основі надзвичайної ситуації.

Викладачами основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності під час проведення уроків:

1. Використовується велика кількість додаткової літератури (термінологічні словники, енциклопедії), відеофільми.
2. Учні виконують малюнки,плакати,складають кросворди,вирішують ситуативні завдання;

3. Велику увагу приділяється інтегрованим урокам, навчальним іграм – КВК, „рятувальники та потерпілі ” тощо;
4. Готуючи дітей до літнього відпочинку , закріплюються знання про правила поводження на водоймах, у громадських місцях, у лісі, в побуті.
5. Практикується обговорення різних відомих учням випадків з життя, дій, які повинні використовуватись для запобігання нещастю.
Велику увагу при викладанні курсу вчителі приділяють протипожежній безпеці : в початковій школі – як поводитися з вогнем, в середній - як запобігати пожежам в побуті, в старшій школі – як поводити себе у надзвичайних ситуаціях на виробництві.
Класні керівники у своїй роботі широко використовують можливості школи з поглибленим вивченням інформаційних технологій, насамперед це:
• підготовка учнями власних комп’ютерних проектів з основ безпеки,
• демонстрація відеоматеріалів із мережі Інтернет. Для учнів різних вікових категорій класні керівники та класоводи проводять бесіди, тренінги на теми: "Інфекційні захворювання", "Людина та натовп", "Правила поведінки у натовпі", "Пожежі у громадських місцях", "Шкідливі звички. Паління", "Алкоголь та алкоголізм", "Наркотики та наркоманія", "Моделювання поведінки у надзвичайних ситуаціях", «Радіація та життя", "Одиниці радіоактивності. Вплив радіації на здоров’я людини", "Вплив шкідливих факторів на людину і навколишнє середовище", "Основні принципи захисту від радіації", "Техногенні радіаційні аварії. Чорнобильська катастрофа та її наслідки"), "Надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці громадянина", "Види надзвичайних ситуацій соціального характеру", "Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру", "Відповідальність за організацію масових заворушень, бандитизм, вимагання та інші протиправні дії", "Сучасні інформаційні системи та інформаційна безпека".

У школі проводяться акції та заходи:

· Всесвітній день охорони праці;

· Місячник з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

· Місячник безпеки на воді та льоду;

· Тижні безпеки життєдіяльності у школі;

· Рейд «Увага! Діти на дорозі» в школі»;

· Лекції для учнів 9-10-х кл. у рамках освітньої програми „Особиста гігієна та стрес ”;

· Тренінги для учнів, спрямовані на розуміння шкоди, що завдається вживанням алкоголю, наркотиків та тютюну і його наслідками для здоров’я та благополуччя окремих осіб, сімей та міської громади в цілому.

· Зустріч з лікарем амбулаторії сімейної медицини с.Пістинь для дівчат “Ти і твоє здоров’я”;

· Засідання шкільної ради профілактики правопорушень за участю лідерів учнівського самоврядування;

· Соціальний диктант для учнів 5-11 класів „Профілактика негативних звичок ”, „Куріння: причини та наслідки ”, „Алкогольна залежність ”, „Наркоманія;

· Загальношкільна акція “ Молодь за здоровий спосіб життя ”, визначення переможців конкурсу плакатів.

· Засідання Ради школи, на якій розглядалось питання „Зміцнення психічного і фізіологічного здоров’я учнів ”

Педагогічний колектив школи виховує у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками.

У школі велика увага приділяється фізкультурно-спортивній роботі. Результативна діяльність спортивних секцій та гуртків сприяє розвитку в учнів інтелектуальних, фізичних сил, формуванню позитивних рис характеру (витривалості, відповідальності, мужності, взаємодопомоги, наполегливості); оздоровленню дітей.

Мета фізкультурно-спортивної роботи: зміцнення здоров’я; виховання позитивного ставлення до фізкультури, прагнення до фізичного вдосконалення; підвищення працездатності; розвиток і корекція фізичних та рухових можливостей учнів; розвиток вольових якостей, витривалості, відповідальності, наполегливості, взаємодопомоги.

Набуті спеціальні рухові, спортивні знання, вміння й навички, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, забезпечують психологічну готовність учнів для майбутнього життя, дозволяють їм підтримувати високий рівень працездатності й творчої активності, використовувати фізичну культуру в повсякденному житті.

Велика робота приділялась профілактичній роботі. Основними формами якої були:

- уроки основ здоров’я, ОБЖ (1-11 класи);

- години спілкування, колективні й індивідуальні бесіди,

- конкурси, ігри, рольові ігри,

- психологічні тренінги, анкетування, тестування,

- зустрічі з медичними представниками, з представниками правоохоронних органів,

- перегляд документальних фільмів, фотоматеріалів,

- круглі столи,

- дні здоров’я.

Медичною сестрою, класоводами та класними керівниками були оформлені листки здоров’я класу, що містяться у класному журналі. Це дало можливість учителям-предметниками враховувати стан здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

Проаналізувавши результати поглибленого медичного огляду учнів, стан їхнього здоров’я педагогічним колективом були визначені основні напрями роботи:

1. Створення оптимальних умов для поєднання фізичного та інтелектуального розвитку;

2. Розробка заходів із вироблення позитивної мотивації щодо здорового способу життя;

3. Розробка заходів із вироблення негативного ставлення до шкідливих звичок;

4. Організація спільної діяльності родини та школи для оздоровчо-виховної роботи;

5. Санітарно-гігієнічна просвіта учнів, їх батьків;

6. Корекція та профілактика захворювань: опорно-рухового апарату; зору; кишково-шлункового тракту; зниження імунітету.

З метою створення нормальних умов для навчання проводився профілактичний медогляд учнів. За результатами обстежень учнів проведено аналіз стану їх здоров’я.

У 2016-2017 н.р. були створені необхідні умови для організації харчування. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Директором школи, медичною сестрою, заступником директора з виховної роботи здійснювався постійний контроль за якістю харчування дітей.

Здійснювався облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Безкоштовним гарячим харчування - учні пільгових категорій. За кошти батьків харчуються вихованці ГПД та учні 5-11-х кл. Щоденне меню складалося на основі перспективного меню, погоджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку та про правила отримання безкоштовного харчування та вимоги щодо оформлення документів.

Здоровий спосіб життя – це поведінка, яка сприяє збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я людини. Учителі школи виховують відповідальність за своє здоров’я та життя.

7. АНАЛІЗ РОБОТИ ПО СОЦІАЛЬНОМУ ЗАХИСТУ УЧНІВ

На внутрішньому обліку з профілактики правопорушень не знаходиться жоден учень. Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики на учнів, які схильні до правопорушень, знайомляться з умовами, в яких проживають діти, складають акти.

У школі навчаються 78 учнів з малозабезпечених сімей, 2 діти чорнобильці, 6 дітей-інвалідів, 4 дитей АТО. Учні цих категорій мають документи, які підтверджують їх статус; з ними проводиться робота, складаються акти обстеження. Ці учні беруть участь у заходах для дітей пільгових категорій.

Ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями школи, який заслуховується на нарадах при директорові. В школі організовано ряд різних гуртків, до яких залучаються і учні, схильні до правопорушень.

Класні керівники проводять виховні години, індивідуальні бесіди на тематику попередження правопорушень.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів-груп продовженого дня, з кожнем учнем проводив роботу шкільний психолог за індивідуальним планом.

У школі протягом навчального року було організоване гаряче харчування для учнів школи. Учні молодших класів у і-му семестрі харчувалися безкоштовно.

До свята святого Миколая в школі дітей пільгових категорій пригощали солодощами.

У навчальному році було організовано індивідуальне навчання (за станом здоров’я) відповідно до нормативних вимог для 3 учнів (Василащук Н, 4-А клас, Мосейчук О, 5-Б клас, Гаврилків Х, 7-А клас).

9. АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЗАКЛАДУ.

ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ

Згідно з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в школі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працює над методичною проблемою школи: «Підвищення дидактичної компетенції учителя – основа якісної освіти учнів».

Була створена методична рада такого складу:

- голова МР, застунник директора школи НВР Вінтоняк О.В.;

- заступник голови МР, ЗДНВР Мосейчук М.П.;

- секретар МР .;

- Керівники шкільних методичних об’єднань: Лаврук С.В., Атаманюк Г.М

- Практичний психолог,соціальний педагог Бейсюк О.П, Боєчко Т.П

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми школи.

Особливістю організації навчально – виховного процесу в цьому році є створення таких умов, в яких би учень вільно реалізовував свої наявні позитивні якості задля досягнення найкращого результату у навчанні, розвитку та вихованні. З цією метою вчителі були охоплені роботою в методичних об’єднаннях:

У школі організовано роботу таких шкільних методичних об’єднань:

1) Вчителів початкових класів та вихователів ГПД – керівник Атаманюк Г, М

2) класних керівників – керівникЛаврук С.В.

Керівники всіх методичних об’єднань узгодили плани своєї роботи з загальношкільною проблемою. Всі методичні об’єднання проводилися згідно плану роботи ( 4 засідання на рік), а інструктивно – методичні наради – за потребою.

Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи за темами :

- обговорення плану роботи

- організація курсової підготовки .;

- затвердження плану проведення шкільного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

- затвердження плану проведення предметних тижнів;

- підведення підсумків першого та другого етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

- моніторинг знань учнів з основ наук;

- про наступність у навчанні та вихованні між школами I та II ступенів;

- вироблення та прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи школи у 2018-2019 н.р.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки :

- планування роботи на новий навчальний рік;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

- вивчення та аналіз методичних рекомендацій щодо ведення журналу;

- інструктивно-методична оперативка щодо календарно-тематичного планування.

Члени методичного об єднання вчителів початкових класів (керівник Атаманюк Г.М.) працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. З урахуванням рівня організації навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів учителі, члени методоб єднання, працювали над вирішенням науково – методичної проблеми: «Впровадження нової системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання, підвищення якості знань і рівня вихованості учнів відповідно до державних стандартів».

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково – теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.


Методичне об єднання класних керівників працюючи над проблемою «Активізація соціально-педагогічної співпраці батьків та вчителів, спрямованої на виховання духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України», відповідно для завдань «Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти», спрямували виховну роботу на особистісно – орієнтоване навчання та виховання, розвиток розумових здібностей, талантів і нахилів учнів.

На засіданнях методичного об’єднання протягом навчального року розглянуто питання про відповідні методичні форми роботи, ефективні технології та форми виховання.

У навчальному році виховна робота школи була спрямована на вирішення виховних проблем, реалізація яких відбувається через класного керівника у тісній співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, секцій, учителями – предметниками, який організовує і спрямовує навчально – виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання.

Робота ШМО класних керівників націлює класних керівників на творчий пошук шляхів оновлення виховної системи класів з огляду на компетентнісно – орієнтований підхід до виховання.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової підготовки виконано.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:

- Недостатній рівень виявлення та впровадження передового досвіду.

- Низький рівень навичок самоаналізу вчителів та самоконтролю учнів

- Немає значних змін у забезпеченні навчально – виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим матеріалом.

Аналіз роботи педагогів дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково – методичної проблеми школи, в основному виконані.

10. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ»

З метою покращення роботи з обдарованими дітьми, розвитку творчих здібностей учнів у школі створено банк даних юних обдарувань.

У школі проводився І-й етап Всеукраїнських предметних олімпіад та предметні тижні. Переможці шкільних олімпіад залучаються до участі у районних олімпіадах.

Протягом навчального року учні школи брали участь у конкурсах, турнірах:

- Всеукраїнський конкурс ім.. П Яцика);

- Міжнародний мовно-літературний конкурс Т.Г.Шевченка);

- районний огляді художньої самодіяльності (I місце);

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» ;

Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями школи були проведені різнопланові шкільні форми виховної діяльності:

- виставка композицій з природного матеріалу «Щедрість рідної землі»;

- конкурс для молодших школярів «Юні таланти»;

- конкурс читців;

- конкурс «Коляда-2017»;

- фото вернісаж «Контрасти рідного села»;

- акція «Турбота про птахів»(виготовлення шпаківень та годівничок);

- конкурси-виставки малюнків «Осінь золота», «Я маю право…», «Зима-красуня», «Весна килим розстеляє», «Охорона здоров’я», «Ні! Шкідливим звичкам!», «Я – громадянин України», «Природа очима дітей»;

- конкурс композицій «Замість ялинки – зимовий букет»;

- спортивні змагання з баскетболу, волейболу;

- конкурс «Тато, мама і я – українська сім’я»;

- КВК;

Одним з важливим моментів громадянської освіти є моральне виховання. Такі якості як доброта, чуйність, совість, увага, милосердя визначають культуру поведінки особистості. Формування цих гуманістичних рис вирішує створений шкільний волонтерський загін. Силами волонтерів у школі проведені різноманітні форми виховної діяльності, присвячені Міжнародному дню людини похилого віку, Дню інвалідів, Дню боротьби зі СНІДом. Останнім часом загострилася проблема підліткової злочинності, наркоманії. Тому, одним із напрямків виховної роботи є превентивне виховання, яке передбачає реалізацію форм виховної діяльності, спрямованих на попередження злочинів, злочинності, пропусків учнями уроків.

Питання щодо роботи з обдарованими учнями розглядається на нарадах при директорові, є план заходів щодо сприяння творчому розвитку особистості.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Обговорити результати навчальних досягнень учнів на педагогічній раді.
 2. Всі заходи спрямовувати на реалізацію науково-методичної проблеми школи: «Якісна освіта як життєва стратегія школи, яке реалізується через розвиток мережної взаємодії між об’єктами освітнього процесу».
 3. Адміністрації:

Вивчити і проаналізувати більш глибоко причини зниження показників навчальних досягнень у деяких класах.

Взяти під особистий контроль навчання учнів 9-11-х класів.

 1. Учителям-предметникам:

Посилити роботу з обдарованими учнями.

Здійснювати диференційований підхід до кожного учня, враховувати індивідуальні особливості учнів.

Ширше запроваджувати методики інноваційних технологій.

ЗАХОДИ ПО ПОКРАЩЕННЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

1. Організація профільного навчання:

2. Введення до варіативної частини навчального плану спецкурсів, факультативів.

3. Введення рейтингування по класах (класний керівник розраховує середній бал за семестр + бал за результат олімпіад, конкурсів – кожного учня – середній бал за рік).

4. Учителям-предметникам організувати позаурочний навчальний процес у формі гуртка. Гурток – це вільне об’єднання дітей і педагогів на основі спільної захопленості конкретним видом діяльності, мета якого – задоволення й розвиток здібностей учнів.

Учитель визначає нахили, інтереси учня, разом обирають тему (підготовка до олімпіад, участь у роботі МАН).

5. Обов’язково враховувати індивідуальні особливості учнів, здійснювати диференційований підхід (різнорівневі завдання, дотримання чіткої відповідності рівніх навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання).

6. Залучати учнів до підготовки та проведення предметних тижнів.

7. Адміністрації здійснювати комплексну перевірку стану викладання предмета (відвідування уроків, результат аналізу зрізових контрольних робіт) – згідно графіка.

8. Активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці, використовувати інтерактивні форми роботи (не допускати використання таких форм робот, як переписування матеріалу із підручника, написання під диктовку).

9. Підвищення внутрішньої мотивації учнів до навчання (зацікавленість матеріалом).

13. АНАЛІЗ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-АНІЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

-отримання інформації для педагогічного аналізу;

- надання методичної , практичної допомоги учителям ;

- створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей ;.

- удосконалення НВП ,реалізація проблеми школи ,

- робота профільних і допрофільних класів .

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль :

1.Неоноразово перевірялася ділова документація школи ;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів : української мови , математики, іноземної мови, трудового навчання, музичного мистецтва.

Перевірено рівень вихованості та навченості учнів 8-10 класів, наступність у навчанні учнів 5-х класів, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються та інших категорій учителів.

Здійснено вивчення виконання програм, Указів Президента, Законів України:

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови»;

- Закону України «Про освіту»;

- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

- Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів спецкурсів, факультативів гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ учнів та вчителів, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

14. АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ

Робота практичного психолога була організована відповідно річного плану роботи психологічної служби на 2017-2018 н.р.

Психологічний супровід навчального процесу проводився за різними напрямками: психодіагностична робота ,робота з обдарованими дітьми, підлітками з девіантною поведінкою ,визначення рівня адаптації учнів 1,5,10 класів до навчання в школі, профорієнтація старшокласників, психологічна просвіта вчителів,батьків.

Одним із видів психодіагностичної роботи практичного психолога у школі є індивідуальна психодіагностика учнів 1-х класів. Було продіагностовано 56 дітей. За результатами достатній рівень готовності до школи мають 91.7% учнів ,8.3%- показали недостатній рівень готовності.

Це дало змогу познайомитись з першокласниками, вивчити адаптаційний період, виявити дітей у яких можуть виникнути труднощі не тільки в плані навчання, але й в плані спілкування .

З метою розвитку пізнавальної сфери та адаптації до навчання з першокласниками проводилась корекційно - розвиваюча робота .В свою чергу з батьками велась психологічна просвіта за темою : «Проблеми адаптації першокласників», а також було проведене анкетування для визначення рівня адаптації дітей до школи, в якому брали участь як батьки так і вчителі. Батьки ознайомилися із системою знань, що висвітлюють основні прояви психіки дитини, які характеризують її розвиток. Дана інформація допомогла батькам успішніше проявити себе в якості «природних психологів» у процесі виховання дітей, а також швидше і легше досягти тих цілей, які вони, батьки, ставлять перед собою.

Для перевірки рівня пізнавальної сфери та рівня досягнень в навчанні 4 класу , було проведено моніторинг. За його даними можна дійти висновку ,що можливості дітей та оцінювання їх знань на уроках є об’єктивними. Лише одна дитина має високі показники, але з причин низької мотивації залишається на достатньому рівні.

Практичним психологом закладу проводилась роботу з майбутніми першокласниками, а саме: надавалася консультаційна допомога батькам щодо ефективної підготовки дитини до школи; з дітьми проводились розвиваючи заняття.

Перехід молодших школярів до другого ступеню та вікові особливості дітей вимагають від учнів п’ятих класів проявляти наряду з інтелектуальними ще й комунікативні здібності. Для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку психологічною службою проведено комплексне дослідження.

Проводилась робота по профорієнтації в 9-х класах.

Були використані методики : вербальний тест (синтез,аналіз ),щоб виявити рівень розвитку операцій мислення,а також здібності підлітка логічно мислити на словесному матеріалі. Для визначення виразності інтересів і схильностей у школярів до конкретних шкільних предметів , занять, захоплень, було використано тест структури інтересів і схильностей.

За показниками цих тестів учні 9-А класу віддають перевагу гуманітарним предметам, а 9-Б виявив інтерес до математики. Та досягти результатів в цих сферах їм допоможе значна мотивація й посидючість, так як за вербальні тести обидва класи отримали середні та низькі бали.

Робота з учнями старшого шкільного віку (виявлення психологічної готовності до «дорослого» життя ,вивчення професійних інтересів учнів),з метою допомогти старшокласникам у професійному самовизначенні .З одинадцятими класами відпрацьовували вправи з елементами тренінгу,спрямованими на професійне самовизначення ,такими як: «Відгадай професію», «Хода професіонала», «Зобрази професію», «Людина і професія».

Проведена робота допомогла старшокласникам визначитись у виборі професійного навчання, більш усвідомлено підійти до свого майбутнього, переконало учасників відповідально поставитися до вибору життєвої стратегії, показало можливість і необхідність планування свого майбутнього.

Робота по профілактиці правопорушень здійснювалась за комплексною програмою профілактики злочинності на 2017/2018рр.і проводилась у тісній співпраці практичного психолога та заступника директора з виховної роботи Мосейчук М.П.

Для вивчення факторів, що сприяють поглибленню проблеми девіантної поведінки учнів було проведено анкетування в 4-11 класах.

З 9-11 класами було проведено практичний семінар «Чому підлітки скоюють злочини?»

Постійно проводилася робота з учнями які перебувають на внутрішньошкільному обліку. Були використані такі методики як психомалюнки. Проводились профілактичні бесіди на теми: «Профілактика вживання алкоголю серед молоді», «Епідемія тютюнопаління». Здійснювалась діагностика та виявлення індивідуальних особливостей дітей.

Просвітницька робота проводилась практичним психологом із різним контингентом слухачів (учні,вчителі,батьки) ,і на різні тематики:

- «Проблеми адаптації першокласників»

(батьки першокласників,учителі);

- «Адаптація дітей до навчання в середній школі»

(батьки п’ятикласників,вчителі);

- «Проблеми адаптації учнів 10-х класів»

(вчителі);

«Епідемія тютюнопаління»

(учні які перебувають на внутрішньо шкільному обліку).

- Вправи спрямовані на виховання дружніх взаємин між дітьми(2-Б клас).

Щодо підвищення фахового рівня, практичним психологом школи в 2016році були пройдені курси підвищення кваліфікації та спецкурсу «Просвітницької роботи «Рівний-рівному»

Слабкою ланкою у роботі психолога був брак часу для проведення запланованої просвітницької роботи. В підготовці річного плану психолога, на наступний рік, треба раціональніше розподіляти час на всі види роботи.

Проаналізувавши результати анкетувань з девіантної поведінки та консультування за рік, можна зробити висновок , що найактуальнішою проблемою сьогодення є нерозуміння батьками власних дітей. Тому необхідно активізувати просвітницьку роботу саме з батьками для вирішення проблемних питань.

Таким чином враховуючи методичну тему закладу «Якісна освіта як життєва стратегія школи, яка реалізується через розвиток мережної взаємодії між об’єктами освітнього процесу» пріоритетом у роботі практичного психолога є:

- Сприяти розвитку пізнавальної сфери дітей;

- Проводити роботу з батьками , для удосконалення умінь ефективно спілкуватися з дітьми, знаходити правильний вихід із конфліктних ситуацій ,розвивати в них терпимість, співчуття, взаєморозуміння, повагу до дитини.

- Приділяти увагу проблемам в педагогічному колективі (створити діловий, творчий психологічний клімат).

- Проводити психологічний супровід.

- Проводити профілактику дезадаптації першокласників. (Сприяти згуртуванню колективу, закріплення нових норм поведінки), новоприбулих дітей та учнів при переході з початкової ланки в середню.

- Забезпечити психологічний супровід дітей «групи ризику». (Формування гнучкої стратегії поведінки, правильного емоційного реагування та саморегуляції).

- Вести роботу з обдарованими дітьми (виявлення обдарованих і талановитих дітей, індивідуальні психологічні консультації для таких дітей та їх батьків).

- Приділяти увагу роботі з учнями щодо формувань навичок здорового способу життя.

- Забезпечити супровід профільного навчання (актуалізувати знання підлітків про професії – з метою допомогти старшокласникам у професійному самовизначенні).

15. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

Основне завдання шкільної бібліотеки – навчити дитину любити книгу, учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами.

Свою діяльність спрямовую на виконання цієї мети та розробляю проблемну тему : «Бібліографічно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу».

Вся робота проводиться згідно річного плану бібліотеки, який є складовою частиною навчально-виховної роботи школи.

Ведеться чіткий облік роботи з читачами, педагогами. Як інформаційний центр ця робота бібліотеки містить цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування, бесіди. Так аналіз читацьких формулярів 2-4 класів показав, що діти, в основному, читають казки, що відповідає їх віковим потребам. А от відвідування бібліотеки класами різне. Частіше і активніше відвідують бібліотеку, беруть книги учні 3-А, 3-Б класів, почали активніше відвідувати бібліотеку учні 2-х класів, менш активними читачами є учні 4-х класів – 14 учнів за місяць. Серед 5-9 класів найбільш активними читачами є учні 5-А, 6-А, 9-А, 9-Б класів.

У вересні для учнів 1 класів була проведена екскурсія до бібліотеки «Подорож в читай місто», «Бібліотека – книжчин дім».

У бібліотеці для учнів розроблено тематику бібліотечно-бібліографічних бесід, які допомагають розібратися в морі книг, а також оформлено куточок «Книга – джерело знань», де розміщені пам’ятки «Як вибрати книги для читання», «Як працювати з підручниками», «Як працювати з довідковою літературою», «Як написати реферат».

У бібліотеці ведеться систематична картотека статей, картотека підручників.

Популяризація літератури здійснюється проведенням різноманітних масових заходів це- свята, конкурси, вікторини, ігри, подорожі.

У вересні до Всеукраїнського дня бібліотек було проведено свято для учнів 4-5 класів «Бібліотека – добрий чарівник»; казкова вікторина для учнів 2-3 класів «Цей дивний світ бібліотека».

У листопаді для учнів 4-Б класу була проведена літературна вікторина «Юні читай лики», для учнів 4-А класу – літературна гра «Веселий ерудит». Учні 2 класів побували в казковій країні «У світі загадок». Для учнів 3-А класу була проведена казкова вікторина «Щасливий випадок», 3-Б клас – гра-подорож «Мандри казковими шляхами». Для учнів 5-х класів проведено літературний конкурс «Українське ерудит-лото», для учнів 5-А класу літературну годину «Літературний диліжанс». Усі заходи супроводжуються книжковими виставками, біля яких проводяться огляди, бесіди..

До дня народження поетеси Лесі Українки було проведено літературну годину «Вічно живий голос». Учні 8-х класів читали вірші поетеси, познайомилися з маловідомими фактами біографії Лесі Українки. Для учнів 9-Б класу було проведено літературну годину «Кобзар в моєму житті» до дня народження Т.Г.Шевченка.

ЗАВДАННЯ: В подальшому активізувати роботу бібліотеки на виховання в учнів бережливого ставлення до навчальної та художньої книги. Підвищувати бібліотечну культуру учнів засобами бібліотечно-бібліографічних уроків. Впроваджувати нові форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами.

16.КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСІВ.

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Робота школи проводилася за такими напрямками:

· комп’ютерізація управлінської діяльності;

· наявність та використання ліцензійного програмного забезпечення;

· використання Internet-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

В 2017-2018 н.р. в школі використовувалось 22 комп’ютери. Із них використовувались:

· 1- секретарем для ведення ділової документації школи;

· 2- заступниками директора з навчально виховної та виховної роботи;

· 1 – лаборантом школи;

· 18 – у кабінеті інформатики.

·

До мережі Internet-підключені комп’ютери в кабінеті інформатики та комп’ютер секретаря, директора школи, лаборанта. В школі працює WI-FI.

98% вчителів досконало володіють навичками роботи з комп’ютером, 5% педагогічних працівників мають середній та достатній рівень володіння комп’ютерною технікою.

17. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою покращення умов функціонування школи протягом 2017-2018 н.р. проводилася робота щодо залучення позабюджетних коштів. Навчальний заклад приймав спонсорську допомогу та благодійну допомогу батьків учнів школи у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт:

 • забезпечено нормальні умови функціонування всіх систем життєзабезпечення навчально-виховного процесу та роботи школи.
 • відремонтовано 25 класних кімнат, бібліотеку, їдальню;
 • зроблено частину огорожі навколо школи;
 • замінені вікна в центральному корпусіі, їдальні, бібліотеці;
 • замінено двері в 1Б класі;
 • одержано необхідний інвентар для майстерень;
 • виконано поточний ремонт коридорів школи;
 • одпридбано музичну апаратуру на 30000 грн;
 • придбано компютерну техніку на суму 30000 грн;
 • оформлено передплату на методичну літературу, газети та журнали.

Здійснена виплата відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення та премійовано всіх педпрацівників школи.

Протягом року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії тепла, води та світла.

Проводяться робота по знаходження коштів на:

 • придбання жаро парової шафи;
 • придбання інтерактивного обладнання, маблів;
 • завершення робіт по благоустрою території школи (тротуарна плитка, фасад школи).

18. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, покращення результативності освітньої діяльності, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, виходячи з аналізу освітнього процесу визначено:

- забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, НУШ, запитам особистості, потребам держави, області, району;

- створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально – виховного процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання;

- впровадження в систему роботи з учнями заходів, спрямованих на покращення їх знань;

- створення належних умов для адаптації до навчання учнів 1-х в НУШ;

- підвищення рівня та якості освіти через упровадження ефективного прогресивного педагогічного досвіду, використання елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

- забезпечення якісної підготовки до підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання;

- спрямування науково – методичного потенціалу педколективу на підвищення якості навчально – виховного процесу, результативності уроку;

- активізація методичної роботи в школі, підвищення її якості забезпечення мережної взаємодії всіх рівнів шкільної методичної роботи;

- створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників школи та обдарованої молоді;

- посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- забезпечення соціального захисту та безпечних умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

- разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень.

- створення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги;

- інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;

- розвиток фізичної культури і спорту, активна участь у спортивно – масових заходах;

- Зміцнення та збереження матеріально – технічної бази школи шляхом використання бюджетних коштів та інших джерел фінансування школи.

У 2018-2019 навчальному році школа продовжуватиме працювати над проблемою: «Формування життєвих компетенцій школяра в рамках освітнього простору».

Кiлькiсть переглядiв: 173